Публічний договір
Цей публічний договір встановлює умови продажу товарів, що розміщені на інтернет-маркеті kuznetsova.life/shop/
Постачальник товарів та послуг за цим договором є ФОП Кузнєцова Євгенія Миколаївна, ЄДРПОУ 3630705028, що працює на спрощеній системі оподаткування, іменований надалі Постачальник з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати товари та послуги, передбачені цим Договором.
Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

Загальні положення договору:
Визначення термінів Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:
Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і/або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.
Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати товари чи/та послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
Постачальник – ФОП Кузнєцова Євгенія Миколаївна, що має право постачати товари та послуги, Передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.
Товари – це об’єкти авторського права Кузнєцової Євгенії (книги, листівки та інші продукти), які продаються на сайті Kuznetsova.life/shop;
Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси Kuznetsova.life/shop, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.

Акцептування договору
Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти Замовником є внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.
Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
Виконавець зобов’язується надати товари чи/послуги у кількості, що була оплачена Замовником, а Замовник прийняти такі товари та послуги, на умовах цього Договору.
Вартість товарів/послуг вказана на сторінці кожного окремого товару та послуги на сайті Kuznetsova.life/shop
Асортимент товару та набір послуг визначається вибором Замовника на сайті Kuznetsova.life/shop шляхом додавання товарних позицій та окремих послуг у Кошик з допомогою кнопки “Замовити”.
Замовник має право оскаржити якість наданих послуг та отриманого товару і повернути витрачені кошти у встановлені чинним законодавством України строки.
Виконавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.
Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Цей Договір набирає чинність для Сторін з моменту оплати Замовником товару чи/послуги на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до повного виконання своїх зобов’язань Постачальником, що підтверджується актом виконаних робіт чи накладною про постачання товарів.
Для відмови від отримання товарів та платних послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату.

Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
Замовник надає згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних, що були передані Постачальнику в рамках замовлення товарів та послуг на сайті Постачальника. Умови використання персональних даних викладені у Політиці Конфіденційності.

Повернення та обмін

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 друкована продукція належної якості обміну і поверненню не підлягає.


Реквізити Виконавця:

ФОП Кузнєцова Євгенія Миколаївна
22424, Вінницька область, Хомутинці, вул. Рудaнського ЗА

Банківські реквізити:
U UA773052990000026004016229595

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ЄДРПОУ: 3195708289

+380 (68)1195877
jay.kuznetsova@gmail.com